پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی

گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

اهم وظایف گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

  • پژوهش در زمینه‌ی شیوه‌های نوین جمع‌آوری داده‌ها برای اجرای طرح‌های آماری
  • پژوهش در زمینه‌ی شیوه‌های نوین پردازش و ارزیابی داده‌ها برای اجرای طرح‌های آماری
  • بررسی نرم‌افزارهای جدید و تهیه‌ی راهنماهای مربوط
  • پژوهش در زمینه‌ی شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی نتایج طرح‌های آماری
محمد شیری

محمد شیریاستادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

محمد شیریاستادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی


دکترای جمعیت‌شناسی

داخلی: 214

mshiri@srtc.ac.ir

مهدی نقی‌خانی

مهدی نقی‌خانیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی

مهدی نقی‌خانیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی


کترای علوم‌شناختی روانشناسی

داخلی: 213

Naghikhani.m@srtc.ac.ir

محمد شیری

محمد شیریاستادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

محمد شیریاستادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی


دکترای جمعیت‌شناسی

داخلی: 214

mshiri@srtc.ac.ir

مهدی نقی‌خانی

مهدی نقی‌خانیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی

مهدی نقی‌خانیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی


کترای علوم‌شناختی روانشناسی

داخلی: 213

Naghikhani.m@srtc.ac.ir

طراحی سایت