معرفی همکاران

معرفی همکاران

اشکان شباک

اشکان شباکرئیس پژوهشکده آمار و استادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

اشکان شباکرئیس پژوهشکده آمار و استادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی


دکترای آمار

داخلی: 101

ashkan@srtc.ac.ir

اسعد اله‌رضایی

اسعد اله‌رضاییسرپرست معاونت پژوهشی

اسعد اله‌رضاییسرپرست معاونت پژوهشی


دکترای علوم اقتصادی

داخلی: ۲۰۱ و ۲۰۲

رضا ستوده

رضا ستوده مدیر امور مالی و اداری

رضا ستوده مدیر امور مالی و اداری


کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی

داخلی: ۱۱۰

محمد شیری

محمد شیریمدیر گروه پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی

محمد شیریمدیر گروه پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی


دکترای جمعیت‌شناسی

داخلی: 213

mshiri@srtc.ac.ir

لیدا کلهری

لیدا کلهریمدیر گروه طرح های فنی و روش های آماری

لیدا کلهریمدیر گروه طرح های فنی و روش های آماری


دکترای آمار

داخلی: 206

kalhori@srtc.ac.ir

اشکان شباک

اشکان شباکرئیس پژوهشکده آمار و استادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

اشکان شباکرئیس پژوهشکده آمار و استادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی


دکترای آمار

داخلی: 101

ashkan@srtc.ac.ir

  ایوب فرامرزی

ایوب فرامرزیاستادیار گروه آمارهای اقتصادی

ایوب فرامرزیاستادیار گروه آمارهای اقتصادی


دکترای اقتصاد

داخلی: 201-202

faramarzi.ayoub@srtc.ac.ir

روشنک علی‌اکبری صبا

روشنک علی‌اکبری صبااستادیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

روشنک علی‌اکبری صبااستادیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری


دکترای آمار

داخلی: 208

r_saba@srtc.ac.ir

زهرا رضایی قهرودی

زهرا رضایی قهرودیدانشیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

زهرا رضایی قهرودیدانشیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری


دکترای آمار

داخلی: 201-202

z_rezaei@srtc.ac.ir

زهره فلاح محسن‌خانی

زهره فلاح محسن‌خانیاستادیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

زهره فلاح محسن‌خانیاستادیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری


دکترای آمار

داخلی: 201-202

zohrehf@srtc.ac.ir

کاوه کیانی

کاوه کیانیاستادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

کاوه کیانیاستادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی


دکترای آمار

داخلی: 201-202

kiani@srtc.ac.ir

محمد شیری

محمد شیریمدیر گروه پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی

محمد شیریمدیر گروه پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی


دکترای جمعیت‌شناسی

داخلی: 213

mshiri@srtc.ac.ir

لیدا کلهری

لیدا کلهریمدیر گروه طرح های فنی و روش های آماری

لیدا کلهریمدیر گروه طرح های فنی و روش های آماری


دکترای آمار

داخلی: 206

kalhori@srtc.ac.ir

مهدی نقی‌خانی

مهدی نقی‌خانیکارشناس گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

مهدی نقی‌خانیکارشناس گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی


دانشجوی دکترای علوم‌شناختی

داخلی: 214

Naghikhani.m@srtc.ac.ir

زهره امینی

زهره امینیکارشناس امور اداری

زهره امینیکارشناس امور اداری


لیسانس حقوق قضائی

داخلی: 109

محبوبه شهبازی

محبوبه شهبازیکارشناس آموزش

محبوبه شهبازیکارشناس آموزش


لیسانس مدیریت بازرگانی

داخلی: 111

M.shahbazy@srtc.ac.ir

مرجان صادقی

مرجان صادقیکارشناس روابط عمومی و کتابخانه

مرجان صادقیکارشناس روابط عمومی و کتابخانه


لیسانس کتابداری

داخلی: 115

prelations@srtc.ac.ir

محمد غلامی

محمد غلامیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی

محمد غلامیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی


فوق لیسانس اقتصاد

داخلی: 222

m-gholami@srtc.ac.ir

ساناز مهندسی

ساناز مهندسی کارشناس دفتر مجله‌ها

ساناز مهندسی کارشناس دفتر مجله‌ها


لیسانس آمار

داخلی: 218

s.mohandesi@srtc.ac.ir

مهرنوش میرمحمد

مهرنوش میرمحمدکارشناس گروه آمارهای اقتصادی

مهرنوش میرمحمدکارشناس گروه آمارهای اقتصادی


فوق لیسانس جمعیت شناسی

داخلی: 210

M-mirmohammad@srtc.ac.ir

نجمه ناظریان

نجمه ناظریانکارشناس گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

نجمه ناظریانکارشناس گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری


لیسانس روانشناسی

داخلی: 151

n-nazerian@srtc.ac.ir

عیسی قاسمی

عیسی قاسمیکارشناس امور مالی

عیسی قاسمیکارشناس امور مالی


داخلی: 107

e-qasemi@srtc.ac.ir

 منصور اکبری

منصور اکبریحسابدار

منصور اکبریحسابدار


داخلی: 105

Akbari@srtc.ac.ir

حمید بوکانی

حمید بوکانیکارپرداز

حمید بوکانیکارپرداز


داخلی: 106

h-bookani@srtc.ac.ir

 حسین بیاتی

حسین بیاتینگهبان

حسین بیاتینگهبان


داخلی: 119

حسین‌علی پرحکم

حسین‌علی پرحکمپشتیبانی

حسین‌علی پرحکمپشتیبانی


داخلی: 120

مهدیه رحمانی

مهدیه رحمانیحسابدار

مهدیه رحمانیحسابدار


داخلی: 108

rahmani@srtc.ac.ir

محمد حسین فرساد

محمد حسین فرسادنگهبان

محمد حسین فرسادنگهبان


داخلی: 119

محمد حسن محمدی

محمد حسن محمدیپشتیبانی

محمد حسن محمدیپشتیبانی


داخلی: 116

 حسن نصیرپور

حسن نصیرپورمسئول دفتر معاونت

حسن نصیرپورمسئول دفتر معاونت


داخلی: 201-202

h.nasirpour@srtc.ac.ir

آرمین نواب‌پور

آرمین نواب‌پورپشتیبانی

آرمین نواب‌پورپشتیبانی


داخلی: 116

a-navvabpour@srtc.ac.ir

حبیب یعقوبی

حبیب یعقوبیپشتیبانی

حبیب یعقوبیپشتیبانی


داخلی: 118

طراحی سایت