هیئت امنا

/درباره/هیئت امنا

اعضای هیئت امنای پژوهشکده‌ی آمار طبق اساس ‌نامه عبارت‌اند از:


 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان رئیس هیئت امنا
 • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده‌ی وی
 • رئیس مرکز آمار ایران
 • سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند
 • رئیس پژوهشکده (دبیر هیئت امنا)

تبصره-1: حداقل دو تن از شخصیت‌های بند ۴ باید از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باشند.

تبصره-2: اعضای بند ۴ به پیشنهاد رئیس مرکز آمار ایران، با تأیید رئیس هیئت امنا، و تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند و در یک زمان، حد اکثر می‌توانند عضو دو هیئت امنا باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظایف و اختیارات هیئت امنا


 • تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت امنا
 • تصویب سازمان اداری پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و تصویب بودجه‌ی پژوهشکده، که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد می‌شود
 • تصویب حساب‌ها و ترازنامه‌ی سالانه‌ی پژوهشکده
 • تصویب نحوه‌ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 • تعیین حساب‌رس و خزانه‌دار برای پژوهشکده
 • پیشنهاد آیین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی پژوهشکده، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت تصویب
 • تعیین خط مشی علمی و حدود فعالیت‌های پژوهشکده، و ارائه‌ی آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب نهایی
 • بررسی گزارش عملکرد سالانه‌ی پژوهشکده، که از طرف رئیس مرکز ارائه می‌شود.

دوره سوم

دکتر محمدرضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۰
دکتر حمیدرضا نواب‌ پور
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۰
آقای علی رضا زاهدیان
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۵-۱۳۸۴
دکتر فرهاد رهبر
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۵
دکتر حمیدرضا نواب‌پور
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۸۵-۱۳۸۴
آقای سید مصطفی سادات بهشتی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۷
دکتر حسن صادقی مقدم
معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۶
دکتر امیرعلی سیف‌الدین
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۸۶
مهندس امیرمنصور برقعی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۷-۱۳۸۶
دکتر تقی ترابی
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۷-۱۳۸۵
محمد یعقوبی‌زاده
معاون دفتر امور بودجه‌ی هزینه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۹
دکتر محسن نجفی‌خواه
رئیس مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی- ۱۳۸۹
دکتر محمد مدد
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۸۸-۱۳۸۵
دکتر محمد صادقی
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
محمد نورمحمدی
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
آقای شهاب کسکه
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
دکتر احمد پارسیان
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
دکتر مهدی ایران منش
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۰-۱۳۸۷
دکتر محمدصادق علی‌پور
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۷
آقای علی‌رضا زاهدیان
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۹۰
آقای دکتر عادل آذر
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۹۰-۱۳۸۷
دکتر ابراهیم عزیزی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۷
دکتر سعید سمنانیان
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌ ممیزه‌ی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۴-۱۳۹۲
دکتر بهروز مرادی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیئت امنا- ۱۳۹۱
دکتر مهدی ایران‌منش
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌ ممیزه‌ی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۱
دکترعلی اصغر رستمی ابوسعیدی
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌ ممیزه‌ی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
دکتر عادل آذر
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
دکتر حمید پزشک
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۱ تا کنون
دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۱ تا کنون
علی‌رضا زاهدیان
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۹۳-۱۳۹۱
دکتر عباس گرامی
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۱ تا کنون
دکتر زهرا رضایی قهرودی
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۹۳- ۱۳۹۵
دکتر شهاب کسکه
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۱ تا کنون
دکتر محمد نورمحمدی
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۹۵ تا کنون
دکتر امیدعلی پارسا
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۹۵ تا کنون
دکتر عبدالرضا باقری
رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌ ممیزه‌ی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۵ تا کنون
دکتر محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس هیئت امنا- ۱۳۹۲ تا کنون

دوره دوم

آقای علی رضا زاهدیان
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۵-۱۳۸۴
دکتر فرهاد رهبر
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۵
دکتر حمیدرضا نواب‌پور
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۸۵-۱۳۸۴
آقای سید مصطفی سادات بهشتی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۷
دکتر حسن صادقی مقدم
معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۶
دکتر امیرعلی سیف‌الدین
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۸۶
مهندس امیرمنصور برقعی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۷-۱۳۸۶
دکتر تقی ترابی
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۷-۱۳۸۵
محمد یعقوبی‌زاده
معاون دفتر امور بودجه‌ی هزینه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۹
دکتر محسن نجفی‌خواه
رئیس مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی- ۱۳۸۹
دکتر محمد مدد
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۸۸-۱۳۸۵
دکتر محمد صادقی
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
محمد نورمحمدی
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
آقای شهاب کسکه
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
دکتر احمد پارسیان
عضو هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۵
دکتر مهدی ایران منش
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۹۰-۱۳۸۷
دکتر محمدصادق علی‌پور
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۷
آقای علی‌رضا زاهدیان
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۹۰
آقای دکتر عادل آذر
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۹۰-۱۳۸۷
دکتر ابراهیم عزیزی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیئت امنا- ۱۳۹۰-۱۳۸۷

دوره اول

دکتر محمدرضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۰
دکتر حمیدرضا نواب‌ پور
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۰
آقای علی رضا زاهدیان
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۵-۱۳۸۴
دکتر فرهاد رهبر
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۵
دکتر حمیدرضا نواب‌پور
رئیس مرکز آمار ایران- ۱۳۸۵-۱۳۸۴
آقای سید مصطفی سادات بهشتی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۷
دکتر حسن صادقی مقدم
معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- ۱۳۸۶
دکتر امیرعلی سیف‌الدین
نماینده‌ی دفتر هیئت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۳۸۶
مهندس امیرمنصور برقعی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس هیئت امنا- ۱۳۸۷-۱۳۸۶
دکتر تقی ترابی
رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر هیئت امنا- ۱۳۸۷-۱۳۸۵
طراحی سایت