واژه‌نامه‌ها

واژه‌نامه و اصطلاحات

انگلیسیفارسی
a posteriori probabilityاحتمال پسین
a priori distributionتوزیع پیشین
a priori estimateبرآورد پیشین
a priori probabilityاحتمال پیشین
a-marginalاِ (a)-حاشیه‌ای
Aalen's additive risk modelمدل مخاطره جمعی آلن
abacاَباک
abacusچرتکه، چتکه
Abel's formulaفرمول آبل
abnormal curveخم نانرمال
absolute asymptotic efficiencyکارآیی مجانبی مطلق
absolute convergenceهمگرایی مطلق
absolute deviationانحراف مطلق
absolute errorخطای مطلق
absolute frequencyفراوانی مطلق
صفحه 1 از 337ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
loading...
loading...

واژه نامه آمار رسمی

انگلیسیفارسی
absence from workغیبت از کار
absolute deviationانحراف مطلق
absolute errorخطای مطلق
absolute frequency(۱) بسامد مطلق- (۲) فراوانی مطلق
academic rankرتبه‌ی علمی
academic yearسال تحصیلی
accelerated bias-correctedاریبی‌تصحیحی شتابیده‌
accelerated EM method(۱) روش EM شتابیده- (۲) روش امید ریاضی–بیشینه‌سازی شتابیده
acceptance errorخطای پذیرش
acceptance numberعدد پذیرش
acceptance process levelسطح پذیرش فرایند
acceptance rate(۱) میزان پذیرش- (۲) نرخ پذیرش
acceptance regionناحیه‌ی پذیرش
acceptance samplingنمونه‌گیری پذیرشی
accepted sampling errorخطای نمونه‌گیری پذیرفته‌شده
صفحه 1 از 247ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

اصطلاحات آماری

انگلیسیفارسی
a posteriori probabilityاحتمال پسین
a priori distributionتوزیع پیشین
a priori estimateبرآورد پیشین
a priori probabilityاحتمال پیشین
a-marginalاِ (a)-حاشیه‌ای
Aalen's additive risk modelمدل مخاطره جمعی آلن
abacاَباک
abacusچرتکه، چتکه
Abel's formulaفرمول آبل
abnormal curveخم نانرمال
absolute asymptotic efficiencyکارآیی مجانبی مطلق
absolute convergenceهمگرایی مطلق
absolute deviationانحراف مطلق
absolute errorخطای مطلق
absolute frequencyفراوانی مطلق
صفحه 1 از 337ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
طراحی سایت