آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

پیش بینی رشد اقتصادی در ایران به تفکیک بخش های اقتصادی

پیش بینی رشد اقتصادی در ایران به تفکیک بخش های اقتصادی

  • نویسنده / نویسندگان: نادر حکیمی پور
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1396
  • همکاران: ایوب فرامرزی- ابوالفضل عسکری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: رشد، رگرسیون فازی، شبکه عصبی
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۶

یکی از متغیرهای اساسی در هر اقتصادی رشد اقتصادی است و در تدوین برنامه های توسعه و اجرای سیاستهای اقتصادی است. بررسی و مطالعه جنبه های مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگذاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیش بینی نرخ رشد با الگو سازی براساس چاچوب‌های علمی و نظری است. به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران، مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که بدلیل روش‌ها و دوره‌های زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاست‌های متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این طرح سعی خواهد شد، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و با بکارگیری مدلهای همچون رگرسیون فازی و مدل شبکه عصبی با هدف پیش بینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در اقتصاد ایران را الگوسازی و پیش بینی رشد اقتصادی اقدام شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت