آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری

شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری

  • نویسنده / نویسندگان: فرهاد مهران
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1396
  • همکاران: محمد نورمحمدی، زهرا رضایی قهرودی، زهره فلاح ‌محسن‌خانی، لیدا کلهری ندرآبادی، افسانه یزدانی، محمدرضا ریحانی،تابان باغ‌فلکی، مهدی نقی‌خانی، نریمان یوسفی، روشنک علی‌اکبری صبا
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: خطای بی‌پاسخی، خطای اندازه‌گیری
  • زمان اجرا : تیر ۱۳۹۵

خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری از مهم‌ترین انواع خطای غیرنمونه‌گیری در آمارگیری‌ها هستند. محاسبه این خطاها و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن‌ها به بهبود نتایج آمارگیری‌ها و حصول براوردهای کاراتری از پارامترها منجر می‌شود. از آن‌جایی که محققان و روش‌شناسان آمارگیری همواره به دنبال روش‌های کاراتر برای ارزیابی کیفیت داده‌ها و نتایج حاصل از آمارگیری‌ها هستند در این طرح پژوهشی به دنبال شناسایی منابع مختلف بروز خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری و ارائه‌ی راهکارهایی برای کمی کردن و کاهش این خطاها در آمارگیری‌ها هستیم.

فایل های پیوستی
طراحی سایت