آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

امکان سنجی مطالعه سرشماری ثبتی‌مبنا در سال 2016

  • نویسنده / نویسندگان: علی‌رضا زاهدیان- دکتر نعمت‌ا... رضایی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1393
  • همکاران: فریباسادات بنی‌هاشمی- محمدرضا یکانی- صفورا عباسی- مریم پوررضا انور- فاطمه ربیعی- شیرین جعفری- مهدی وحدتی- سودابه زبرجد- عذرا نائینی- الهام فتحی- عباس توسلی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: سرشماری ثبتی‌مبنا، فایل آدرس، روش اینترنتی، آزمایش
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۹۲

برنامه‌‌ریزی‌های دقیق جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی در هر کشور وابسته به اطلاعات سرشماری‌های عمومی است. نتایج حاصل از اجرای سرشماری تصویر گویایی از خصوصیات اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را برای برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان فراهم می‌سازد. بنابراین لزوم پرداختن به شیوه‌های نوین اجرای سرشماری به‌عنوان جایگزین روش‌های سنتی در کشور به‌دلیل مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی ضروری است. روش ثبتی‌مبنا یکی از روش‌های جایگزین برای سرشماری سنتی محسوب می‌شود و بیانگر گذار از روش سنتی به مدرن قلمداد می‌شود. این روش مبتنی بر شکل‌گیری ثبت‌های پایه یا مرکزی است. لذا وجود ثبت آدرس و تهیه فایل آدرس از پیش‌نیازهای اصلی این روش به‌شمار می‌آید که می‌توان با استفاده از آن فایل، روش‌های خوداظهاری و اینترنتی را مورد مطالعه قرار داد. این روش سرشماری با پیاده‌سازی آن در محدوده‌ی آزمایش بر اساس گام‌های تعریف شده و اصول علمی در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تلاش می‌شود پیش‌نیازهای اجرای این روش به تفکیک مورد مطالعه قرار گیرد و چالش‌های موجود شناسایی شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت