آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

گروه‌بندی خانوارها بر اساس شاخص‌های اقتصادی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده آمار
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: دى ۱۳۹۴
  • همکاران: سیما ربیعی- صفورا عباسی- حسن رنجی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: گروه بندی خانوار - سرشماری عمومی نفوس و مسکن - شاخص های اقتصادی
  • زمان اجرا : آذر ۱۳۹۲

از آنجایی که سرشماری بزرگ‌ترین آمارگیری کشور است و تعداد داده‌های گرداوری شده زیاد و کار کردن با داده‌های خام به راحتی امکان پذیر نیست، لذا ضروری به نظر می‌رسد خانوارهای سرشماری شده بر اساس متغیرهای سرشماری به گروه‌هایی تقسیم شوند که هر کدام از این گروه‌ها نماینده الگوی اقتصادی مشخصی از خانوارها باشند. پس از گروه‌بندی خانوارها، گروه‌های بیماران را می‌توان به عنوان گروه‌های هدف مشخص کرد تا بر اساس این گروه بندی، برای بیماران با دقت و آگاهی بالاتری برنامه‌ریزی و سیاست گذاری کرد. سیاست‌گذاری هدفمند سبب ساز افزایش کارایی در هزینه کرد منابع مالی می‌گردد. این طرح در راستای نیل به این اهداف(گروه‌بندی خانوارها با استفاده از داده های سرشماری سال ۱۳۹۰ به اجرا درامده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت