آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی استان‌های مهاجر‌پذیر و مهاجرفرست

  • نویسنده / نویسندگان: محمد شیری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور 1394
  • همکاران: مهرنوش میرمحمد- محمد سلطانی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: مهاجر فرستی، مهاجر پذیری، سرشماری عمومی نفوس و مسکن
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۳

کشور ایران در طول نیم قرن اخیر با تحولات و انتقال‫های جمعیتی زیادی از قبیل انتقال بیماری و مرگ ومیر، انتقال باروری، انتقال خانواده، انتقال شهری و مهاجرتی مواجه بوده است. در این میان اهمیت انتقال مهاجرتی و پویایی آن افزایش یافته و به مؤلفه بسیار مهمی از پویایی جمعیت ایران تبدیل شده است. توجه به نقش مهاجرت در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی همواره در کانون توجه برنامه‌ریزان بوده است. روند تحولات مهاجرت، تغییر الگوهای مهاجرتی از مهاجرتهای روستا‌-شهری به مهاجرت‌های بین استانی لزوم شناخت ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی استان‌های مهاجرپذیر و مهاجر فرست را ناگزیر می‌سازد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با ارائه تصویری جامع از ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی استان‌های مهاجرپذیر و مهاجرفرست زمینه را برای برنامه‌ریزی متوازن اقتصادی و اجتماعی فراهم سازد. به منظور نیل به این هدف از روش‌ تحقیق تحلیل ثانویه و با تکیه بر داده‌های سرشماری ۱۳۹۰ و سایر اطلاعات اقتصادی و اجتماعی پایگاه داده مرکز آمار ایران استفاده خواهد شد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت