ثبت‌نام دوره‌های آموزشی شش ماهه‌ی دوم 1400

دوره‌های آموزشی 3 ماه دوم سال 1400

تابستان
نوع دوره عنوان مدرس تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
      تیر مرداد شهریور  
کارگاه آموزشی مبانی آمار رسمی دکتر حمید رضا نواب پور --- 24-26 ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره‌ی آموزشی آشنایی با علم داده دکتر وحید رضائی تبار ---- 25-26 --- 250/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی اقتصادسنجی با STATA دکتر تیمور محمدی ---- ---- 7-9 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی مراحل طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی ودود کرامتی ---- ---- 14-16 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره اموزشی بار پاسخگویی: اندازه‌گیری و اثر آن بر طراحی آمارگیری دکتر حمیدرضا نواب‌پور ---- ---- 21-22 250/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آمارگیری ثبتی‌مبنا (پیشرفته) ودود کرامتی ---- ---- 28-30 300/000 مشاهده و ثبت نام
               
               
                 
 
         
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
طراحی سایت