شماره: 95
1397/10/30
آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۳

افزایش عدالت در سلامت و کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت بین گروه‌های مختلف جامعه از اهداف اصلی سیاستگذاران سلامت در اغلب جوامع است اما حتی در کشورهایی با نظام خدمات سلامت ملی که پوشش همگانی فراهم است، تفاوت‌هایی در استفاده از خدمات وجود دارد. عوامل محیطی، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کلان، از عوامل مؤثر در ایجاد نابرابری‌های سلامت است که کنترل آن‌ها اغلب خارج از حیطه اختیارات نظام‌های سلامت کشورها است. به بیانی دیگر عواملی از قبیل بی‌سوادی، کمبود درآمد خانوارها به‌دلیل توزیع ناعادلانه ثروت، نداشتن آگاهی لازم، شیوه‌های نادرست زندگی و تعلق به طبقات پایین اجتماعی، از جمله عواملی هستند که بر سلامت مردم تأثیرگذاراند که نادیده گرفتن آنها باعث عدم تحقق اهداف سلامت و برقراری عدالت سلامت در جامعه خواهد بود. هدف از این طرح مطالعاتی، که یک بررسی مقطعی در سطح خانوار است، سنجش تقاضا و بهره‌مندی از خدمات سلامت در یک بستر تحقیقاتی مناسب، با بیش از ۲۲ هزار خانوار نمونه در سطح کل کشور است. گردآوری اطلاعات خانوارها در این آمارگیری در زمینه‌ی بهره‌مندی از خدمات سرپایی در دو هفته‌ی گذشته و خدمات بستری از پاییز سال 1392تا زمان آمارگیری صورت می‌گیرد. پرسشنامه‌ها از طریق مصاحبه‌ی رو در رو با اعضای خانوارهای نمونه تکمیل می‌شوند. پس از ورود و پردازش داده‌ها جدول‌های طراحی‌شده استخراج و گزارش نهایی ارائه خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©