شماره: 94
1397/10/30
بررسی روش‌های داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی

داده‌های گردآوری شده در آمار رسمی، نمایشی کلّی از ساختار اجتماعی، اقتصادی، جمعیت‌شناختی، و فرهنگی جامعه را به دست می‌دهد. با توجه به قابلیت‌های روش‌های داده‌کاوی در کشف الگو و ارتباط‌ها در یک مجموعه داده، با استفاده از آن بر روی داده‌های آمار رسمی می‌توان الگوها و ارتباط‌های مفید و تأثیرگذار را استخراج کرد. افراد مختلفی با توجه به زمینه فعالیت و دیدگاه خود درباره داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی بحث کرده‌اند؛ اما منبع جامعی برای معرفی روش‌های داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی وجود ندارد. هدف از این طرح، معرفی و بررسی روش‌های داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی است.

حق انتشار محفوظ است ©