شماره: 90
1397/10/30
رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه‌ی آمارگیری‌ها با تاکید بر امکان گردآوری پارادیتا

پارادیتا اطلاعاتی در خصوص فرایند گردآوری داده‌ها در آمارگیری‌ها هستند که از طریق ابزار گردآوری داده‌ها به دست می‌آیند. این اطلاعات، به‌عنوان مثال می‌توانند برای تعیین موارد مشکل در ایجاد ارتباط یا همکاری با واحدها و مشخص کردن واحدهایی از نمونه که به پیگیری‌های بیشتر یا راهبردی متفاوت برای مراجعه نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرند. گاهی پارادیتا هم برای پاسخگویان و هم برای بی‌پاسخ‌ها در دسترس است که در این‌صورت می‌توان از آن برای مدل‌بندی بی‌پاسخی و کسب اطلاعاتی برای کاهش بی‌پاسخی، که مشکلی در حال رشد در آمارگیری‌ها است، استفاده کرد. این داده‌ها همچنین برای ارزیابی عملکرد آمارگیران مفیدند. از مزایای دیگر استفاده از پارادیتا بهبود کیفیت داده‌های آمارگیری (به‌عنوان مثال با انجام تعدیل برای اریبی بی‌پاسخی‌ها و ارزیابی خطای اندازه‌گیری در براوردهای آمارگیری) است. پارادیتا قابلیت گردآوری در هر نوع از آمارگیری را دارد، گرچه مقدار، نوع و سطح جزئیاتی که با پارادیتا به دست می‌آید بسته به این که داده‌ها به‌صورت دستی یا به‌صورت خودکار با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری ثبت شده باشند، متفاوت است. در سال‌های اخیر برای ارزیابی کیفیت داده‌های گردآوری‌شده در بررسی‌های روش‌شناختی آمارگیری به‌طور فزایند‌ای از پارادیتا استفاده شده است. از این رو، انواع پارادیتا و روش‌های گردآوری آن‌ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین، بر اساس روش‌های مختلف گردآوری داده‌ها به گردآوری پارادیتا در پرسش‌نامه‌ی آمارگیری‌ها به‌ویژه آمارگیری‌های مرکز آمار ایران پرداخته خواهد شد.

حق انتشار محفوظ است ©