شماره: 82
1397/10/30
طراح و اجرای آمارگیری بهره‌مندی خانوارها از خدمات سلامت در سال ۱۳۹۴

پس از اجرای آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در سال ۱۳۹۳، به منظور بررسی و آگاهی از میزان و چگونگی بهره‌مندی اقشار جامعه از خدمات سلامت در کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز بررسی تغییرات صورت گرفته در طی یک سال گذشته، این آمارگیری در سال ۱۳۹۴ مجدداً به اجرا در آمد. کسب اطلاعات صحیح در خصوص تأثیر طرح تحول سلامت در طول زمان بر میزان بهره‌مندی خانوارها از خدمات سلامت و افزایش برقراری عدالت در دسترسی افراد جامعه به این خدمات می‌تواند کمک مؤثری برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بخش بهداشت و درمان باشد. از اهداف اصلی طرح می‌توان به بررسی حجم و کیفیت خدمات سرپایی و خدمات بستری اشاره کرد. با توجه به اهمیت بررسی میزان و چگونگی بهره‌مندی اقشار جامعه از خدمات سلامت و تغییرات آن، پژوهشکده‌ی آمار اجرای آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، را برای سال ۱۳۹۴ نیز در دستور کار خود قرار داد. آمارگیری از روز 10 اسفند‌ماه به مدت 16 روز در استان‌ها انجام گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©