شماره: 69
1397/10/29
پیش بینی رشد اقتصادی در ایران به تفکیک بخش های اقتصادی
پیش بینی رشد اقتصادی در ایران به تفکیک بخش های اقتصادی

یکی از متغیرهای اساسی در هر اقتصادی رشد اقتصادی است و در تدوین برنامه های توسعه و اجرای سیاستهای اقتصادی است. بررسی و مطالعه جنبه های مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگذاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیش بینی نرخ رشد با الگو سازی براساس چاچوب‌های علمی و نظری است. به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران، مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که بدلیل روش‌ها و دوره‌های زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاست‌های متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این طرح سعی خواهد شد، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و با بکارگیری مدلهای همچون رگرسیون فازی و مدل شبکه عصبی با هدف پیش بینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در اقتصاد ایران را الگوسازی و پیش بینی رشد اقتصادی اقدام شود.

حق انتشار محفوظ است ©