شماره: 67
1397/10/29
شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری
شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری

خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری از مهم‌ترین انواع خطای غیرنمونه‌گیری در آمارگیری‌ها هستند. محاسبه این خطاها و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن‌ها به بهبود نتایج آمارگیری‌ها و حصول براوردهای کاراتری از پارامترها منجر می‌شود. از آن‌جایی که محققان و روش‌شناسان آمارگیری همواره به دنبال روش‌های کاراتر برای ارزیابی کیفیت داده‌ها و نتایج حاصل از آمارگیری‌ها هستند در این طرح پژوهشی به دنبال شناسایی منابع مختلف بروز خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری و ارائه‌ی راهکارهایی برای کمی کردن و کاهش این خطاها در آمارگیری‌ها هستیم.

حق انتشار محفوظ است ©