شماره: 5009
1398/05/26
تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

سرشماری‌های جمعیتی از جمله منابع بسیار غنی در شناخت ویژگی‌های جمعیتی و بررسی مشخصه‌های عمده‌ی خانوار در ایران است. تحلیل داده‌های سرشماری به منظور بررسی تحولات جمعیت‌شناسی از جمله ضرورت‌های پس از انجام سرشماری‌های جمعیتی است.

گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری، به منظور تحلیل نتایج سرشماری ۱۳۸۵، تحلیل سه موضوع را در دستور کار خود قرار داده است که نتایج این طرح در سه مقاله با موضوعات زیر به مجلات معتبر علمی-پژوهشی ارسال شده است. 

۱-نگاهی به جوانان غیرفعال غیر محصل در ایران

۲-بررسی الگوی ترکیب خانوار کشور در سال ۱۳۸۵

۲-بررسی وضعیت جداسازی و تمرکز شغلی در بازار کار ایران

حق انتشار محفوظ است ©