شماره: 1387
1397/11/03
بررسی خط فقر و شاخص‌های فقر در استان هرمزگان

شناخت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی فقیرها در گرو محاسبه خط فقر است تا بر اساس آن به‌توان خانوارهای فقیر را از غیر فقیر جدا نمود. اما در کشور ایران به دلیل عدم دسترسی محقیقن به آمار و اطلاعات لازم اکثر مطالعات در سطح کل کشور انجام گرفته است و کمتر به بحث منطقه‌ای پرداخته شده است. در این طرح پژوهشی به منظور ارایه تصویری از وضعیت فقر و شاخص‌های آن در استان هرمزگان تلاش شده که اولاً مفاهیم مختلف فقر و روش‌های محاسبه خط فقر معرفی شوند و سپس متناسب با هریک از این مفاهیم و روش‌ها خط فقر و شاخص‌های فقر(درصد افراد زیر خط فقر، شکاف فقر) محاسبه شود.

حق انتشار محفوظ است ©