شماره: 1343
1397/11/03
تحلیلی بر حساب‌های منطقه‌ای هرمزگان

به منظور ارائه تحلیلی بر اقتصاد استان هرمزگان و شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل موجود، اهداف اصلی این طرح تعیین رشد اقتصادی استان هرمزگان طی سال‌های ۸۷-۷۹، بررسی سرمایه‌گذاری در استان در بخش دولتی و خصوصی، بررسی درآمد سرانه، برآورد مصرف نهایی خانوارها و دولت، بررسی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود و برآورد تولید بالقوه و بالفعل استان هرمزگان است.

حق انتشار محفوظ است ©