شماره: 1247
1397/11/02
بررسی خطاهای آماری طرح نیروی کار مرکز آمار ایران

به منظور پاسخگویی به سوالات مطرح شده در خصوص نتایج آمارگیری نیروی کار در سطح ملی و استانی و همچنین بهبود کیفیت آن، طرح پژوهشی بررسی خطاهای آماری آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران با هدف ارزیابی مستقل و تعیین میزان اعتماد به نتایج آن پیشنهاد شده است. طرح مذکور از جنبه‌های مختلف به بررسی اریبی احتمالی و تعیین میزان اعتماد نتایج آمارگیری نیروی کار در سطح ملی و استانی می‌پردازد. ابتدا تعاریف و مفاهیم آمارگیری ‌نیروی کار و خطای نمونه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس سازگاری نتایج طرح مذکور با منابع آماری دیگر از جمله حساب‌های ملی و طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای 50 کارکن و بیشتر بررسی می‌شود و سرانجام به منظور اندازه‌گیری خطای غیر نمونه‌گیری به ویژه خطای پاسخ از روش مصاحبه‌ی مجدد استفاده می‌شود.

حق انتشار محفوظ است ©