شماره: 1139
1397/11/02
بررسی شاخص های توسعه یافتگی استان ها با توجه به نتایج سرشماری های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

این طرح با دو هدف اصلی مورد مطالعه قرار گرفته است، نخست آنکه استانهای کشور، با توجه به شاخص های منتخب حاصل از نتایج دو سرشماری۱۳۸۵و ۱۳۹۰ مورد مقایسه قرار گرفته اند. دوم آنکه با روش های متداول آماری ، میزان توسعه یافتگی استان ها ی کشور با توجه به برخی از شاخص های ترکیبی حاصل از نتایج دو سرشماری مورد سنجش و رتبه بندی شده اند . در این طرح علاوه برارایه جداول ، نتایج دو سرشماری۱۳۸۵و ۱۳۹۰ در سطح استان به منظور شناخت موقعیت استان های کشور از برخی نتایج آمار های ثبتی و طرح های آماری نیز استفاده می شده است. در راستای هدف دوم این طرح، روش های متداول آماری مورد نظر برای شناخت توسعه یافتگی از جمله، تحلیل عاملی %u2013 تاکسونومی عددی %u2013 خوشه بندی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته شده است. در نهایت با توجه به تجربیات و مطالعات انجام شده تحلیل عاملی برای سنجش توسعه یافتگی استفاده شده است. به منظور دست یابی به اهداف طرح، این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود: فصل اول شامل مقدمه، فصل دوم شامل تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده می باشد، فصل سوم شامل مقایسه نتایج برخی از شاخص های مهم دو سرشماری۱۳۸۵ و۱۳۹۰ در سطح استان و فصل چهارم شامل سنجش توسعه یافتگی استان ها با توجه به شاخص ترکیبی حاصل از نتایج دو سرشماری است .

حق انتشار محفوظ است ©