شماره: 1138
1397/11/02
ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی جمعیت ازلحاظ جنسیت ۱۳۸۵-۱۳۹۰

واژه جنسیت به تفاوت‌های ساختار بندی شده اجتماعی بین دو جنس مرد و زن و روابط اجتماعی بین آنها اطلاق می‌شود. تفاوت‌های بین مرد و زن در طول تاریخ روابط اجتماعی شکل گرفته و در طی زمان و در میان فرهنگ‌ها متغیر است. تحلیل‌های جنسیت روش‌های مختلف مورد استفاده برای درک روابط بین مردان و زنان در ارتباط با دسترسی به منابع، فعالیت‌های آنها و محدودیت‌هایی که با آن روبرو هستند را تبیین می‌نماید. علاوه بر این تحلیل جنسیت، ارزیابی اثرات سیا ستها و برنامه های مورد استفاده در جهت کاهش شکاف بین مردان و زنان را امکان پذیر می نماید. گزارش حاضر آمارهای جنسیت در ایران رادر زمینه‌های جمعیت، سرپرست خانوار،وضع زناشویی ،وضع سوادو تحصیلات و نیروی کار با محوریت نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵و۱۳۹۰ مورد بررسی مقایسه‌ای قرار داده است. این گزارش در چارچوب پروژه مشترک مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت ملل متحد تهیه شده است.

حق انتشار محفوظ است ©