شماره: 1117
1397/11/01
بررسی ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست

از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده‌ای که ایران در سال‌های گذشته تجربه نموده، تغییر در فراوانی خانوارهای زن سرپرست بوده است و همین مساله زنان سرپرست خانوار را در کانون توجهات قرار داده است. این تغییر را می‌توان با زنانه شدن سالمندی و به تبع آن زنانه شدن سرپرستی خانوار در میان جمعیت سالمند و نیز گسترش سرپرستی خانوار در میان زنان هرگز ازدواج نکرده و طلاق گرفته مرتبط دانست. هدف اصلی این طرح مطالعه ویژگی‌های اجتماعی و جمعیت‌شناختی خانوارهای زن سرپرست در مقایسه با خانوارهای مرد سرپرست است. نکته قابل تامل در مورد مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تمرکز و تاکید بر ویژگی‌های زنان سرپرست خانوار است، به طوری که بررسی خانوارهای زن سرپرست به نوعی مغفول مانده است. این طرح با محور قرار دادن خانوارهای زن سرپرست به عنوان مجموعه‌ای متمایز از سایر خانوارها به بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها در ابعاد اجتماعی و جمعیت‌شناختی پرداخته و این گونه خانوارها را به عنوان پدیده‌ای در حال ظهور با نیازها و چالش‌های مختلف مطرح می‌کند.

حق انتشار محفوظ است ©