شماره: 1087
1397/10/30
امکان سنجی مطالعه سرشماری ثبتی‌مبنا در سال 2016

برنامه‌‌ریزی‌های دقیق جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی در هر کشور وابسته به اطلاعات سرشماری‌های عمومی است. نتایج حاصل از اجرای سرشماری تصویر گویایی از خصوصیات اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را برای برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان فراهم می‌سازد. بنابراین لزوم پرداختن به شیوه‌های نوین اجرای سرشماری به‌عنوان جایگزین روش‌های سنتی در کشور به‌دلیل مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی ضروری است. روش ثبتی‌مبنا یکی از روش‌های جایگزین برای سرشماری سنتی محسوب می‌شود و بیانگر گذار از روش سنتی به مدرن قلمداد می‌شود. این روش مبتنی بر شکل‌گیری ثبت‌های پایه یا مرکزی است. لذا وجود ثبت آدرس و تهیه فایل آدرس از پیش‌نیازهای اصلی این روش به‌شمار می‌آید که می‌توان با استفاده از آن فایل، روش‌های خوداظهاری و اینترنتی را مورد مطالعه قرار داد. این روش سرشماری با پیاده‌سازی آن در محدوده‌ی آزمایش بر اساس گام‌های تعریف شده و اصول علمی در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تلاش می‌شود پیش‌نیازهای اجرای این روش به تفکیک مورد مطالعه قرار گیرد و چالش‌های موجود شناسایی شود.

حق انتشار محفوظ است ©