شماره: 1084
1397/10/30
مروری بر پیش‌بینی‌های جمعیتی انجام شده در ایران

جمعیت ایران در نیم قرن اخیر در بستر گذار جمعیتی تحولات بی‮سابقه‮ای را تجربه کرده است. بر اثر کاهش سریع و پدیده‮ای دو دهه اخیر باروری به‮دنبال کاهش مستمر مرگ‮ومیر، میزان رشد شتابان جمعیت هرچند تعدیل شده است، اما ابعاد جدید جمعیت و توسعه‮ای، نظیر تغییرات ساختار سنی جمعیت و پیامدهای آن ظهور کرده است. توجه به تغییرات جمعیت در سال‌های آتی و پیش‌بینی حجم جمعیت از جمله مباحثی است که در کانون توجه سیاست‌گذاران جمعیتی در سال‌های اخیر بوده است. شیوه‌های پیش‌بینی جمعیتی، رویکردهای متفاوت در تعیین فروض پیش‌بینی، تفاوت در بازه‌های زمانی پیش‌بینی جمعیتی از جمله مواردی است که لزوم توجه و شناخت پیش‌بینی‌های جمعیتی انجام شده در ایران را با هدف بسترسازی برای پیش‌بینی دقیق جمعیتی نمایان می‌سازد. در این پژوهش سعی بر این خواهد بود تا با مطالعه اهداف، روش‌شناسی، مفروضات پیش‌بینی، نتایج پیش‌بینی تصویری جامع و ساختار یافته از پیش ‌بینی ‌های انجام شده در ایران را ارائه دهد.

حق انتشار محفوظ است ©