آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

براورد خط فقر در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: خلیل حیدری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: مهر ۱۳۹۴
  • همکاران: ایوب فرامرزی- عبدالرحیم ایرا- شکوفه قصوری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: خط فقر - شاخص های نابرابری - اقتصاد ایران
  • زمان اجرا : مهر ۱۳۹۳

مسئله تعیین خط فقر و شاخص‌های نابرابری در اقتصاد همواره از مهم‌ترین شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده‌اند. به شکل ویژه در طی سالیان اخیر با مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها و نیاز به بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، همچنین نیاز به تعیین میزان حمایت از خانوارهای نیازمند، نیاز به در اختیار داشتن این شاخص‌ها بیشتر احساس می‌شود. اینکه خط فقر چه میزانی است تعیین می‌کند که چند درصد از افراد و خانوارهای حاضر در جامعه زیر خط فقر و چند درصد بالای خط فقر هستند. همچنین اطلاع از شاخص‌های نابرابری این اطلاع را به سیاست‌گذاران می‌دهد که توزیع درامدها به چه شکلی بوده و در امر سیاست‌گذاری چه ملاحظاتی را باید لحاظ کنند. در این مطالعه پژوهشگران روش‌های محاسبه خط فقر متناظر با هر یک از مفاهیم فقر را معرفی و سپس خط فقر را بر حسب روش‌های مختلف محاسبه می‌کنند. در ادامه با معرفی تعدادی از شاخص‌های نابرابری، آن شاخص‌ها را با استفاده از داده های هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی برای خانوارهای ایرانی محاسبه خواهد شد.

طراحی سایت