آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی شیوه‌های ارزیابی پرسشنامه

  • نویسنده / نویسندگان: مریم جوادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اردیبهشت ۱۳۸۹
  • همکاران: حمید معظمی گودرزی، لیلی تاپاک
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: طراحی پرسشنامه
  • زمان اجرا : مهر ۱۳۸۶

اثر پرسشنامه یکی از منابع چهارگانه خطای اندازه‌گیری در آمارگیری‌هاست. به منظور کنترل این اثر و دستیابی به یک ابزار اندازه‌گیری با قابلیت اعتماد، اعتبار و حساسیت بیش تر، لازم است در طول زمان، پرسشنامه‌های مناسب‌تری طراحی شوند و یا پرسشنامه‌های موجود، طی یک فرایند طبیعی و مستمر اصلاح شوند تا اندازه‌های بهیتری در مقایسه با اندازه‌های حاصل از پرسشنامه‌های قبلی، حاصل شود. نیل به این هدف مستلزم ارزیابی مستمر پرسشنامه‌ها از ابعاد مختلف است.

ارزیابی پرسشنامه، از جنبه‌های مختلف و با شیوه‌های مختلف قابل انجام است. اغلب شیوه‌های ارزیابی متداول مبتنی بر نظریه‌‌ی آزمون کلاسیک هستند که مقیاس‌های مورد استفاده در آن‌های وابسته به گشتاورهای میانگین واریانس و کواریانس است که به ویژ‌گی‌های نمونه حساس هستند اما در سال‌های اخیر نظریه دیگری نیز همچون نظریه‌ی پاسخ قلم ارائه شده که فراتر از روش‌های سنتی آزمون کلاسیک عمل می‌کنند. در این نظریه بسته به ساختار پاسخ غلط مدل‌های مختلفی قابل تعریف می‌باشد. 

فایل های پیوستی
طراحی سایت