آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

پویایی فقر (ماهیت و کارکرد)

  • نویسنده / نویسندگان: صابر شیبانی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور ۱۳۸۹
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: فقر
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۸۹

در این پژوهش ساختار و ویژ‌گی‌های فقر پویا، وضعیت خانوارها در چارچوب گروه‌بندی فقر مشتمل بر خانواده‌های همیشه فقیر، خانواده‌های اغلب فقیر، خانواده‌های گاهی فقیر به ندرت فقیر و خانواده‌های غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به آثار و ابعاد بین نسلی فقر دائمی و ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه‌نیافتگی اجتماعی، فرهنگی و افتصادی بر این نوع فقر تاکید بیش‌تری شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت