آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تحليل داده هاي نيروي كار

  • نویسنده / نویسندگان: مریم جوادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1386
  • همکاران: فاطمه هرندی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: نیروی کار

بازنگري جامع طرح آمارگيري از اشتغال و بيكاري خانوار كه منجر به طراحي طرح جديد آمارگيري از نيروي كار و اجراي آن از سال 1384 تاكنون شده است به علت تغييرات اساسي كه در طرح هم از جنبهي تعاريف و مفاهيم و طراحي پرسشنامه و هم از جنبهي شيوه هاي نمونهگيري رخ داده است، از يك سو انجام مطالعات تطبيقي بين طرح قديم و جديد را به منظور مقايسه پذير شدن شاخص هاي عمده ي نيروي كار حاصل از دو طرح ضرورت ميبخشد و از سوي ديگر به علت بهره گيري از نمونهگيري چرخشي در طرح جديد، امكان انجام مطالعات پانلي را فراهم مي سازد .
مضافاً بر اين كه بررسي دقيق و جزئي‌نگر داده هاي حاصل از طرح جديد نيز مي تواند منجر به بهبود و اصلاح اشكالات احتمالي آن گردد . تك پروژه‌ي تحليل داده هاي نيروي كار به منظور نيل به اهداف مذكور طراحي شده است. و نتايج آن به صورت چند مقاله تهيه شده يا در دست تهيه مي ‌باشد.
پژوهشگران اين طرح پژوهشي خانم ها مريم جوادي و فاطمه هرندي بوده اند و مقالههاي حاصل از اين طرح تهيه و يا در حال آماده سازي براي چاپ در مجلات معتبر علمي - پژوهشي می‌باشد.

طراحی سایت