آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

امكان سنجي استفاده از PDA آمارگيري ها

  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: بهمن 1386
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • زمان اجرا : دی ۱۳۸۵

به منظور برنامه‌ريزيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي لازم است تا به آمار و اطلاعات دقیق و به روزي دست داشت. بنا براين مجر ي آن طرح هاي آماري بايد با استفاده از برنامه ريزي هاي صحیح، مسیر رسیدن به اين اطلاعات را هموار سازند . استفاده از فناوري هاي روز،قطعاً از عوامل مهم و اساسی در اين زمینه می باشد. لذا نياز به بررسی استفاده از فناوري PDA به شدت احساس مي شد. طرح پژوهشي «امکان‌سنجی استفاده از PDA آمارگیری‌ها» با هدف بررسی روش گردآوري و ورود داده‌ها با استفاده از فناوری PDA و بررسی روش‌های کنترل مراحل استخراج و کنترل وانتقال داده‌ها در یک طرح آمارگيري نمونه (طرح قیمت تولید كنندهي بخش صنعت) اجرا شد.

طراحی سایت