آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

شناسایی بخش غیرمتشکل و روشهای جمع آوری اطلاعات آن

  • نویسنده / نویسندگان: علی‌اصغر بانویی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۸۰
  • همکاران: علی‌اصغر بانویی، علی عرب مازار یزدی،حسن ورمزیار، فریده باقری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: جمع‌آوری اطلاعات
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۸۰

بخش غیرمتشکل يك بخش مهم در اقتصاد و بازار نيروي كار در بسياري از كشورها، خصوصًا كشورهاي در حال توسعه است و نقش عمده اي در ايجاد اشتغال و توليد و درآمد ايفا مي كند . جمع آوري اطلاعات در اين بخش گام مهمي در بهبود آمارهاي نيروهاي كار، آمارهاي اقتصادي و حسابهاي اقتصادي محسو ب مي شود . هدف از انجام اين طرح شناخت بخش غير متشكل در ايران و بررسي روشهاي مستقيم و غيرمستقيم دستيابي به اطلاعات آن است.
انجام اين طرح از مرداد ماه ١٣٨٠ شروع شده و تا كنون پس از مطالعه سوابق و منابع، تعاريف و مفاهيم موضوع ارائه گرديده است و گروه در حال

بررسي روشهاي جمع آوري اطلاعات در بخش غيرمتشكل در ايران مي باشد.

طراحی سایت