آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه حساب‌ بخش‌های نهادی-فاز مطالعاتی

  • نویسنده / نویسندگان: تقی ترابی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۸۸
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : تیر ۱۳۸۸

در چارچوب مرکزی سیستم حساب‌های ملی سال ۱۹۹۳ (۹۳SNA) برای نشان دادن تصویر عملکرد اقتصاد کشورها مجموعه‌ای از حساب‌های سازگار، یک پارچه و مرتبط با یکدیگر پیش‌بینی شده است. برای مقایسه بین‌المللی اقتصاد کشورها، تهیه حساب‌های فوق در سطح کل کشور، بخش‌های نهادی و دنیای خارج براساس تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی‌ها و روش‌های محاسباتی (۹۳SNA) پیشنهاد شده است. بخش‌های نهادی شامل شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیر مالی، دولت، خانوار، موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها است. از آن جایی که نتایج حاصل از اندازه‌گیری اثرات رفتار یک بخش اقتصادی بر بخش‌های دیگر با استفاده از تهیه حساب‌های فوق برای بخش‌های نهادی امکان‌پذیر می‌شود، هدف کلی این طرح پیاده‌سازی کامل سیستم (۹۳SNA) به تفکیک بخش‌های نهادی است

فایل های پیوستی
طراحی سایت