آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه‌ی حساب‌های ملی سلامت

  • نویسنده / نویسندگان: مریم خوش‌اخلاق
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد ۱۳۹۰
  • همکاران: مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: حساب‌های سلامت
  • زمان اجرا : شهریور ۱۳۸۸

در میان کشورهای خاورمیانه، ایران تنها کشوری‌ است که اقدام به‌تهیه حساب‌های ملی سلامت کرده است. جداول اصلی حساب‌های ملی سلامت اولین بار توسط مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۸۰ تهیه شده است. در حال حاضر نیز با توجه به ‌نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ‌اطلاعات حاصل از حساب‌های ملی سلامت، تهیه حساب‌های فوق مجدداً توسط آن وزارتخانه برای دوره۱۳۸۷ - ۱۳۸۱درخواست شده است. ضمن این که اطلاعات فوق پیش نیاز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای بخش سلامت نیز می‌باشد. بنابراین تهیه‌ جداول اصلی حساب‌های ملی سلامت برای سال ‌۱۳۸۷-۱۳۸۱ با بهره‌جویی از دانش و تجربه‌ی حاصل از اجرای طرح تهیه‌ حساب‌های ملی سلامت سال ۱۳۸۰ ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف کلی از اجرای این طرح، به دست آوردن آمارهایی است که نشان می‌دهد برای تامین سلامت افراد چه میزان هزینه شده‌است، این هزینه‌ها توسط چه کسانی صورت گرفته، به چه مصارفی رسیده و منابع تامین مالی آن‌ها کدامند؟ 

طراحی سایت