آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه و تدوین حساب اقماری بخش آموزش برای سال ۱۳۹۶

  • نویسنده / نویسندگان: ایوب فرامرزی
  • وضعیت اجرا: در حال اجرا
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی

تهیه‌ی حساب‌های تفصیلی در بخش خاصی از اقتصاد همچون آموزش از این نظر که به روشن شدن نقش رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی کمک می‌کند از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور در نظام حساب‌های ملی سازمان ملل بخش خاصی تحت عنوان حساب‌ اقماری طراحی شده است، تا بخش‌های ویژه‌ی از اقتصاد که نیازمند حساب‌های خاص با سطح تفصیل بیش‌تر هستند در آن قسمت قرار گیرند. هدف از تهیه‌ی حساب‌ اقماری بخش آموزش، براورد حساب‌های این بخش بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی آموزش (ISCD)، طبقه‌بندی استاندارد تمامی رشته‌فعالیت‌های ‌اقتصادی
(4.V.‌ISIC) و طبقه‌بندی آمارهای مالی دولت (GFS) و محاسبه‌ی سهم و اهمیت این بخش در کشور است. در این مطالعه بخش ‌آموزش به‌تفکیک آموزش عالی، آمو‌و پرورش و فنی‌حرفه‌ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

طراحی سایت