آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

ارایه‌ی شیوه‌ای برای محاسبه‌ی خط فقر رسمی در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: فریده باقری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور 1386
  • همکاران: خلیل حیدری- امید خداد کاشی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: فقر، شکاف فقر، خط فقر
  • زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۸۴

هدف از ا ين پژوهش دست يابي به يك روش رسمی براي اندازه گيري خط فقر و شاخص هاي فقر (با توجه به دستورالعمل ها و توصیه هاي بین الملل) بود که علاوه بر كاربرد داخلي در زمينه هاي مربوط به فقرزدايي، در سطح بین المللي نيز قابليت مقايسه داشته باشد. در اين طرح خط فقر و شاخص هاي فقر براي دوره‌ی زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به تفكيك مناطق شهري و  روستايي بر اساس روش نياز به 2300 كالري در روز بااستفاده از داده هاي طرح هزينه و درآمد خانوار محاسبه شده است.
 

فایل های پیوستی
طراحی سایت