آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

طرح پیشنهادی برای آمارگیری نیروی کار

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه هرندی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1381
  • همکاران: مریم جوادی Ma ryam Javadi- صفورا عباسی Safoora Abbasi- افسانه یزدانی Afsaneh Yazdani- زهره فلاح محسن خانی Zohreh Fallah Mohsenkhani- صدیقه شمس Sedighe Shams- مهدی باقرپور سهزابی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: نیروی کار، اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص Labor Force- Employment- Unemployment- Underemployment
  • زمان اجرا : بهمن ۱۳۸۰

آمارهای نیروی کار از مهمترین آمارهای رسمی کشور است. تهیه اطلاعات پایه در مورد اندازه و ساختار نیروی کار، ارزیابی سیاستهای ایجاد یا بهبود اشتغال و پیشبینی جمعیت فعال اقتصادی از جمله اهداف تولید این آمارهاست. استانداردهای بینالمللی تاکید مینماید به خصوص در کشورهایی که کار ماهیت فصلی دارد و یا مشاغل غیر مستمر در آن رواج دارد، برای نشان دادن روند تغییرات، اطلاعات جمعیت فعال جاری باید بیش از یکبار در سال اندازهگیری شود. هدف این تحقیق، یافتن روشهای علمی و عملی مناسب برای طراحی آمارگیری ادواری از نیروی کار در ایران است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت