آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

طراحی و آزمایش طرح آمارگیری از گردشگران ملی

  • نویسنده / نویسندگان: محمدحسین امینی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور ۱۳۸۶
  • همکاران: فاطمه طالبی- محمدباقر حقیقی انارکی- فریده باقری- حسن پیرحسینی- مجید ذبیحی- بنفشه خرازیان
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: گردشگری، گردشگران ملی
  • زمان اجرا : دی ۱۳۸۵

هدف از اين طرح پژوهشي، طراحي طرح آماري براي آمارگيري از گردشگران ملي بود تا از طریق اجراي طرح اصلي، بتوان بخشی از  نيازهاي آماري تهیه حساب اقماري گردشگري را تأمين كرد. پس از طراحي طرح آمارگیري از گردشگران ملي و تدوين پرسشنامه ها و فرمهاي آماري و راهنماهاي آن، آزمايش اين طرح براي دورهي يك ماهه فروردين ۱۳۸۶ با آموزش پرسشگران طرح در نيمه دوم اسفند ۱۳۸۵ و پيش ازآغاز سفرهاي نوروزي خانوارها ي کشور در ۶ استان منتخب آغاز شد. استانهاي بوشهر، تهران، خراسان رضوي، كرمان، مازندران و همدان استانهاي منتخب براي اجراي آزمايشي طرح بودند. اجراي آزمايشي طرح با انتخاب ۶۰۰ خانوار نمونه در نقاط شهري و روستايي شهرستان هاي نمونه (به جز شهرستان تهران که نمونه هاي آن فقط در شهر تهران بود) و با روش نمونه گيري خوشه اي به انجام رسید و خانوارهاي نمونه براي سفرهاي انجام شده آنان در فروردين ۱۳۸۶ مورد پرسش قرار گرفتند. با توجه به اجراي آزمايشي طرح آمارگيري از گردشگران ملي و محدود بودن زمان اجرا و شهرستان هاي منتخب طرح، نتايج این طرح صرفاً كاربرد پژوهشي دارد و نتايج به دست آمده از آزمايش طرح براي انجام هرگونه براورد و محاسباتي در زمينه هاي مربوطه قابل استناد نيست.

فایل های پیوستی
طراحی سایت