آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

براورد واریانس در نمونه‌گیری چرخشی

  • نویسنده / نویسندگان: مینا توحیدی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آذر 1387
  • همکاران: محمدرضا نمازی راد
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: نمونه‌گیری ,رخشی، براورد واریانس Rotation Sampling- Variance Estimation
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۸۵

یکی از راهکارهای مناسب برای اندازه‌گیری متغیرهای گوناگون در طول زمان و محاسبه‌ی تغییرات در دوره‌های مختلف زمانی، استفاده از نمونه‌گیری چرخشی است. از این‌رو، سال‌هاست که روش نمونه‌گیری چرخشی، به‌عنوان یک راه‌حل مناسب برای محاسبه‌ی برآوردگرهای کارا در نمونه‌گیری‌های بزرگ از جامعه‌هایی با پراکندگی بالا مورد استفاده‌ی آمارشناسان قرار می‌گیرد. در این روش نمونه‌گیری، به‌دلیل کاهش واریانس براوردگرهای مربوط به تغییرات، بررسی رفتار پارامترها در طی زمان با خطای کم‌تری همراه است. بنابراین، اهمیت استفاده از این روش در تولید آمارهای رسمی انکارناپذیر است. طرح پیشنهادی حاضر، براوردیابی با استفاده از نمونه‌گیری چرخشی را مد نظر قرار داده و روش‌های مختلف براورد واریانس در این مدل%u0650 نمونه‌گیری را بررسی می‌کند. در این طرح، با استفاده از مفاهیم تیوریک طرح‌ریزی نمونه‌گیری و براورد واریانس در هر زیرجامعه، براوردگر مناسبی برای واریانس براورد پارامتر مجهول ارایه می‌شود. سپس، با مقایسه‌ی واریانس براوردگر مورد نظر در نمونه‌گیری چرخشی و دیگر انواع نمونه‌گیری، به بررسی میزان کارایی براوردگر مورد بحث پرداخته خواهد شد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت