آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

شاخص‌های مسکن امن با استفاده از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵

  • نویسنده / نویسندگان: مرتضی امیرآبادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۸۷
  • همکاران: اصغر سیف- هرمز هنری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: شاخص مسکن - مسکن امن - مسکن

به طور کلی عواملی در مسکن وجود دارند که کیفیت را تعریف می‌کنند. این‌عوامل عبارتند از: شکل مطلوب مسکن، استحکام مسکن، امنیت، ایمنی، راحتی ومیزان دسترسی ساکنین به تسهیلات و خدمات کالبدی در مسکن( آسایش، راحتی و بهداشت)، دسترسی به طبیعت وفضای سبز باز در جوار مسکن، تامین تجهیزات و تاسیسات (زیرساخت‌ها) موردنیاز مسکن، هم‌جواری مسکن با کاربریهای سازگار این عوامل۷ گانه مهم‌ترین شاخصه‌های یک مسکن مناسب می‌باشند. در این پژوهش وضعیت مسکن موجود در خانوارهای شهری و روستایی کشور براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال۱۳۸۵از نظر امنیت و ایمنی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت