آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی ویژگی‌های اجتماعی -اقتصادی جمعی بر حسب دین

  • نویسنده / نویسندگان: ابراهیم معظمی گودرزی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1387
  • همکاران: شیما حسینی- اعظم السادات میری- سپیده قیوم اصغری- یوسف بشیری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: جمعیت ادیان - دین - ویژگی ادیان

در این پژوهش به بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های جمعیتی جامعه مورد مطالعه از قبیل تعداد جمعیت ادیان استان‌های کشور، سهم هر یک از جمعیت ادیان کشور در دوره زمانی 1385-1335، میزان شهرنشینی کشور بر حسب دین، نسبت جنسی جمعیت ادیان کشور، توزیع سنی جمعیت کشور بر حسب دین، نسبت وابستگی جمعیت ادیان کشور، میانگین سنی جمعیت کشور بر حسب دین، میزان باروری جمعیت ادیان کشور و %u2026 بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 و همچنین مقایسه این ویژگی‌ها با سرشماری‌های 1365 و 1375 پرداخته می‌شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت