آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی واحدهای مسکونی کشور - سرشماری۱۳۸۵

  • نویسنده / نویسندگان: حسین میرزایی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1387
  • همکاران: سعیده پردازی مقدم- الهه معصومی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: مسکن - ویژگی‌های مسکن - عمر مفید مسکن

اهداف این طرح عبارتند از: 1- بررسی و مقایسه متوسط سن شهر ها و مناطق شهری استان‌های کشور 2- بررسی و مقایسه عمر مفید نظری شهرها و مناطق شهری استان‌های کشور 3- بررسی و مقایسه عمر مفید باقی مانده شهرها و مناطق شهری استان‌های کشور

فایل های پیوستی
طراحی سایت