آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه حساب‌های بخش‌های نهادی (فاز مطالعاتی)

  • نویسنده / نویسندگان: تقی ترابی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: 29 اسفند 1388
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: بخش نهادی - حساب‌های ملی
  • زمان اجرا : 1388/4/1 تا 1388/12/29

در سیستم حساب‌های ملی سال 1993 (SNA93) کل اقتصاد هر کشور به‌ پنج بخش نهادی شامل شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیرمالی، دولت، خانوار و موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها تقسیم می‌شود. تهیه حساب‌های پیش‌بینی شده در سیستم فوق علاوه بر کل اقتصاد برای بخش‌های نهادی نیز پیشنهاد شده است. حساب‌های بخش‌های نهادی مجموعه‌ای از اطلاعات را فراهم می‌کند که بر اساس آنها بررسی اثرات رفتار یک بخش نهادی بر بخش‌های دیگر امکان‌پذیر می‌شود. بر اساس اطلاعات حاصل از این حساب‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با لحاظ کردن روابط درونی بخش‌های نهادی اقتصاد اثر بخش‌تر خواهد بود. به دلیل گستردگی کار تهیه حساب‌های بخش‌های نهادی لازم است که این کار در چند فاز متوالی تعریف و انجام شود. این طرح، فاز مطالعاتی تهیه حساب‌های فوق را پوشش می‌دهد.

طراحی سایت