آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی ویژگی‌های زنان سرپرست خانوار در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه ربیعی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1390
  • همکاران: صفیه میرزایی- معصومه محمدی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: زنان سرپرست خانوار
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۹۰

تلاش سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد دسترسی به توسعه پایدار و ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی است و یکی از راه‌های نیل به این هدف از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی و ارتقاء شاخص‌های توسعه برای نیمی از جمعیت جهان است. آمار‌ها و شاخص‌های مربوط به وضعیت زنان و مردان، مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاستگزاران است تا با استفاده از آن‌ها نقش افراد در جامعه‌، اقتصاد و خانواده مشخص شود. بررسی و تحلیل آمارهای جنسیتی در برنامه‌ریزی‌ها وتعیین سیاست‌های مناسب بسیار حایز اهمیت است، چرا که بدون اشراف به تفاوت‌ها در عملکرد و تاثیر سیاست‌ها بر گروه‌های مختلف از جمله مردان و زنان تدوین سیاست‌های مناسب و دسترسی به آن‌ها مقدور نیست. مطالعه حاضر مروری است بر وضعیت زنان سرپرست خانوار کشور در سال ۱۳۸۵ که با استفاده از اطلاعات سرشماری‌ها و طرح هزینه و در آمد خانوار، سال ۱۳۸۷ و طرح نیروی کار انجام شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت