آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی خطاهای آماری طرح نیروی کار مرکز آمار ایران

  • نویسنده / نویسندگان: فرهاد مهران
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور 1391
  • همکاران: زهره فلاح‌ محسن‌‌خانی، مریم جوادی، جمیله عرفانی، قدرت طاهری، مسعود فتاحی، مریم زنگنه، نصرت‌اله حق‌گو، نعیمه آبی، امیرحسین نکویی، طه نورالهی، فریبا بنی‌هاشمی، افسانه یزدانی، ذبیح اله قائمی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: نیروی کار
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۰

به منظور پاسخگویی به سوالات مطرح شده در خصوص نتایج آمارگیری نیروی کار در سطح ملی و استانی و همچنین بهبود کیفیت آن، طرح پژوهشی بررسی خطاهای آماری آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران با هدف ارزیابی مستقل و تعیین میزان اعتماد به نتایج آن پیشنهاد شده است. طرح مذکور از جنبه‌های مختلف به بررسی اریبی احتمالی و تعیین میزان اعتماد نتایج آمارگیری نیروی کار در سطح ملی و استانی می‌پردازد. ابتدا تعاریف و مفاهیم آمارگیری ‌نیروی کار و خطای نمونه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس سازگاری نتایج طرح مذکور با منابع آماری دیگر از جمله حساب‌های ملی و طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای 50 کارکن و بیشتر بررسی می‌شود و سرانجام به منظور اندازه‌گیری خطای غیر نمونه‌گیری به ویژه خطای پاسخ از روش مصاحبه‌ی مجدد استفاده می‌شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت