آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی ویژگی‌های اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست

  • نویسنده / نویسندگان: روشنک علی‌اکبری صبا
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: طیبه چگینی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: خانوار زن‌سرپرست
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۹۲

خانوار به‌عنوان واحد اصلی و اولیه‌ی جامعه یکی از مناسب‌ترین و بهترین واحدهای مشاهداتی برای مطالعه‌ی وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. در این بین خانوارهای زن-سرپرست از جمله گروهای اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق، فوت یا اعتیاد همسر، ازکارافتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب‌پذیر شدن این گروه در جامعه می‌شود. در این طرح به بررسی ویژگی‌های اقتصادی خانوارهای زن-سرپرست در کشور پرداخته می‌شود. این تحقیق بر پایه‌ی دهک‌بندی کل خانوارهای کشور بر اساس درامد مورد انتظار آن‌ها با استفاده از نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوار و تلفیق آن با نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ و با به‌کارگیری آزمون تقریب وسع برای براورد سطح اقتصادی خانوارها در جامعه صورت می‌گیرد. پس از اطمینان از دقت نتایج دهک‌بندی، خانوارهای زن-سرپرست در دو دهک پایین جامعه در فایل سرشماری ۱۳۹۰شناسایی می‌شوند. سپس توزیع خانوارهای دو دهک پایین در نقاط جغرافیایی مختلف کشور تعیین و ویژگی‌های خانوارهای زن-سرپرست در دهک‌های مختلف بررسی می‌شود. همچنین در این طرح برخی از شاخص‌های اقتصادی برای خانوارهای زن-سرپرست محاسبه می‌شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت