گروه آموزش و فناوری اطلاعات

 

اهم وظایف گروه آموزش و فناوری اطلاعات

۱. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با اهداف پژوهشکده‌ی آمار
۲. اجرای برنامه‌های آموزشی به سفارش مرکز آمار ایران
۳. تهیه‌ی امکانات و ملزومات و زمان‌بندی اجرای دوره‌های آموزشی
۴. آموزش عمومی کارکنان پژوهشکده‌ی آمار
۵. برگزاری سمینارهای علمی ماهانه پژوهشکده‌ی آمار
۶-مدیریت و روزامدسازی وب‌گاه پژوهشکده‌ی آمار
۷-مدیریت، نگهداری و پشتیبانی شبکه داخلی پژوهشکده‌ی آمار

 

اعضای گروه آموزش و فناوری اطلاعات

- مهدی نقی‌خانی، دانشجوی دکترای علوم شناختی، سرپرست گروه

- فرشید خانزاده، فوق لیسانس آمار، کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات

- محبوبه شهبازی، لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناس آموزش

-نجمه ناظریان، لیسانس روان شناسی، کارشناس آموزش