کارکنان

مدیران

 

   محمد صادق علی‌پور

       رییس

   دکترای اقتصاد

      ms_alipour[AT]srtc.ac.ir

     101   


   ایوب فرامرزی

       معاون پژوهشی

   دکترای اقتصاد

     faramarzi.ayoub[AT]srtc.ac.ir    

     201-202  


   نادر حکیمی‌پور

       مدیر گروه آمارهای اقتصادی

   دکترای اقتصاد

     hakimipour[AT]srtc.ac.ir     

     201-202  


   محمد شیری

       مدیر گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

   دکترای جمعیت‌شناسی

     mshiri[AT]srtc.ac.ir     

     201  


   لیدا کلهری

       مدیر گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

   دکترای آمار

     kalhori[AT]srtc.ac.ir    

     201  


   مهدی نقی‌خانی

       مدیر گروه آموزش و فناوری اطلاعات

   دانشجوی دکترای علوم‌شناختی

     naghikhani.m[AT]srtc.ac.ir     

     101  


   محمد فدایی

       مدیر امور مالی و اداری

   لیسانس مدیریت

     fadaei[AT]srtc.ac.ir     

     101  

 

اعضای هیئت علمی

 

   نادر حکیمی‌پور

       استادیار گروه آمارهای اقتصادی

   دکترای اقتصاد

     hakimipour[AT]srtc.ac.ir     

     201-202   


   زهرا رضایی قهرودی

       دانشیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

   دکترای آمار

     z_rezaei[AT]srtc.ac.ir    

     209   


   اشکان شباک

       استادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی

   دکترای آمار

     ashkan[AT]srtc.ac.ir     

     201-202    


   محمد شیری

       مربی گروه آمارهای اقتصادی

   دکترای جمعیت‌شناسی

     mshiri[AT]srtc.ac.ir     

     201  


   روشنک علی‌اکبری صبا

       استادیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

   دکترای آمار

     r_saba[AT]srtc.ac.ir     

     201-202    


   محمد صادق علی‌پور

       استادیار گروه آمارهای اقتصادی

    دکترای اقتصاد

          

     223 


   ایوب فرامرزی

       استادیار گروه آمارهای اقتصادی

   دکترای اقتصاد

     faramarzi.ayoub[AT]srtc.ac.ir    

     201-202   


   زهره فلاح محسن‌خانی

       مربی گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

   دکترای آمار

     zohrehf[AT]srtc.ac.ir    

     207   


   لیدا کلهری

       استادیار گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

   دکترای آمار

     kalhori[AT]srtc.ac.ir    

     201  


   کاوه کیانی

       استادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

   دکترای آمار

     kiani[AT]srtc.ac.ir     

     225  


   محمد نورمحمدی

       استادیار گروه پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی

   دکترای آمار

     mn[AT]srtc.ac.ir    

     101 

 

کارشناسان

 

   زهره امینی

       کارشناس امور اداری

   لیسانس حقوق قضائی

        

     109   


   فرشید خانزاده

       کارشناس گروه آموزش و فناوری اطلاعات

   فوق لیسانس آمار

     f.khanzadeh[AT]srtc.ac.ir     

     214  


   محبوبه شهبازی

       کارشناس آموزش

    لیسانس مدیریت بازرگانی

     training[AT]srtc.ac.ir     

     111 


   مرجان صادقی

       کارشناس روابط عمومی و کتابخانه

   لیسانس کتابداری

     prelations[AT]srtc.ac.ir

     115  


   محمد غلامی

       کارشناس گروه آمارهای اقتصادی

   فوق لیسانس اقتصاد

         

     304  


   عیسی قاسمی

       کارشناس امور مالی

   لیسانس حسابداری

        

     107  


   ساناز مهندسی

       کارشناس دفتر مجله‌ها

   لیسانس آمار

     mohandesi[AT]srtc.ac.ir    

     218


   مهرنوش میرمحمد

       کارشناس گروه آمارهای اقتصادی

   فوق لیسانس جمعیت شناسی

        

     211


   نجمه ناظریان

       کارشناس دفتر مجله‌ها

   لیسانس روانشناسی

     training[AT]srtc.ac.ir    

     111

پشتیبانی

 

   امیر احمدی‌فر

       مسئول دفتر

   لیسانس روانشناسی

     office@srtc.ac.ir    

     201   


   منصور اکبری

       حسابدار

  

         

     105  


   حمید بوکانی

       کارپرداز

  

        

     106  


   حسین بیاتی

       نگهبان

  

        

     119  


   حسین‌علی پرحکم

       پشتیبانی

  

          

     120  


   مهدیه رحمانی

       حسابدار

  

          

     108  


   محمد خسین فرساد

       نگهبان

  

        

     119  


   محمد حسن محمدی

       نگهبان

   

          

     119 


   حسن نصیرپور

       مسئول دفتر ریاست

  

    

     101   


   آرمین نواب‌پور

       پشتیبانی

  

       

     151  


   حبیب یعقوبی

       پشتیبانی

  

         

   120