کتاب‌ها

 
 
 
 
 
 
جمعیت‌شناسی-جلد اول و دوم
 
 
 
 
 
آمار محاسباتی
 
 دانشنامه‌ی جمعیت‌شناسی
 
آمارهای ثبتی مبنا

 

 
 
استفاده از SAS در مدیریت داده‌ها، تحلیل آماری و گرافیک‌ها
 
 گزیده نماگرهای جمعیتی شهرهای کشور 
 
روش‌های براورد کوچک‌ناحیه‌ای
 
 
 
روش‌شناسی آمارگیری
 
 آشنایی با تحلیل سری‌های زمانی به‌کمک نرم‌افزار S-Plus
 
تحلیل چندمتغیره‌ی گسسته در مطالعات مقطعی و طولی 
 
 
 
روش‌شناسی نمونه‌گیری و کاربردهای آن
 
 واژه‌ها و اصطلاحات آماری (ویرایش سوم)
 
 نظریه و روشهای نمونه‌گیری
 
 
 
واژه‌ها و اصطلاحات آماری (ویرایش دوم)
 
 نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها
 
فرهنگ دانشنامگی آمار - جلد یکم