اخبار و رویدادها

یازدهمین شماره‌ی مجله‌ی دوماه‌نامه‌ی آمار منتشر شد.

مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی دو ماه‌نامه‌ی آمار، نموده است. این مجله‌ی تحلیلی- پژوهشی سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده مردم و مسئولین ارائه نماید.

ادامه مطلب

نشست «بررسی آماری رفتار فرزنداوری و باروری در ایران» برگزار گردید.

نشست «بررسی آماری رفتار فرزنداوری و باروری در ایران» با هدف ارائه‌ی نتایج دو طرح پژوهشی انجام شده در پژوهشکده‌ی آمار در زمینه‌ی «بررسی نگرش‌ جوانان و زنان همسردار ۱۵-۴۹ ساله نسبت به فرزنداوری و شناخت عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن» و «بررسی چندمتغیری روند تغییرات باروری در ایران» با مشارکت مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران روز چهارشنبه ششم خردادماه 1394 در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب

سخنرانی نمونه‌گیری و فهرست‌برداری از خیابان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ روز سه‌شنبه با همکاری پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران برگزار گردید.

سخنرانی نمونه‌گیری و فهرست‌برداری از خیابان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ روز سه‌شنبه با همکاری پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران توسط جناب آقای دکتر مهران (مشاور سازمان جهانی کار ILO) در سالن کنفرانس مرکز آمار ایران برگزار گردید.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی سطح و روند باروری و عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر آن در ایران ۱۳۸۵-۱۳۹۰ منتشر شد.

مهم‌ترین تغییر و تحول جمعیتی در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کاهش چشمگیر باروری بوده است. رفتار باروری که خود متأثر از عوامل و نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و گاه سیاسی متعددی است، رشد و ساختار سنی جمعیت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. باروری به عنوان یک رفتار اجتماعی در محیط و بستر اجتماعی- فرهنگی خاصی حادث می‌شود و تنظیمات نهادی و روابط اجتماعی اعضای جامعه می‌تواند ارزش‌ها و هنجارهای مرتبط با رفتار باروری را تنظیم کند. از این‌رو، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی رفتار باروری را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی مروری بر پیش‌بینی‌های جمعیتی انجام شده در ایران منتشر شد.

برنامه‮ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی فرآیند منظم، کارآمد و عقلایی نیروها و امکانات جامعه می‌باشد که با یک زمان‌بندی معین و با هدف بهبود وضعیت رفاه و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه صورت می‌گیرد. در این راستا، می‌توان گفت که پایه و زیربنای هرگونه برنامه‮ریزی، داشتن آگاهی نسبت به تعداد، رشد، توزیع و ترکیب جمعیت است. از این‌رو، پیش‮بینی و آینده‮نگری جمعیت ابزار قوی و اساسی برای سیاست‮گذاری و برنامه‮ریزی محسوب می‌شود و توجه به پیش‌بینی‌های جمعیتی مهم‌ترین رکن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایفا می‌کند. به‌کارگیری رویکردی دقیق و درست در پیش‌بینی‌های جمعیتی و تنظیم پیش‌فرض‌های مستدل و کارآمد در ارتباط با روند آتی تحولات مؤلفه‌های پویایی جمعیت، اتکا به نتایج پیش‌بینی‌ها و به تبع آن اعمال اقدامات و سیاست‌های مداخله‌ای را تسهیل می‌نماید. هدف اصلی این پژوهش این است تا با مروری بر پیش‌بینی‌های جمعیتی انجام شده در خارج و داخل کشور در رابطه با تحولات جمعیت ملی، روش‌ها، فرضیات و سناریو‌های پیش‌بینی جمعیت ارائه گردد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ادامه مطلب

دهمین شماره‌ی مجله‌ی دو ماهنامه آمار منتشر شد.

مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی دو ماه‌نامه‌ی آمار، نموده است. این مجله‌ی تحلیلی- پژوهشی سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده مردم و مسئولین ارائه نماید.

ادامه مطلب

سخنرانی جناب آقای دکتر فرهاد مهران در تاریخ ۲۹/۲/۹۴ از ساعت ۹ الی ۱۱ با موضوع نمونه‌گیری و فهرست‌برداری خیابان‌ها در مرکز آمار طبق هفتم سالن کنفرانس برگزار خواهد شد.

سخنرانی آقای دکتر مهران با همکاری مرکز آمار و پژوهشکده‌ی آمار در تاریخ ۹۴/۲/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۱ در سالن کنفرانس طبقه هفتم مرکز آمار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

گزارش طرح پژوهشی «بررسی نحوه‌ی نگرش جوانان در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار ۱۵ تا ۴۹ساله نسبت به فرزنداوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن» منتشر شد.

باروری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحولات جمعیتی در هر کشور است. از این رو سیاست‌های جمعیتی در دنیا و کشورهای مختلف عمدتاً حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می‌گردد. ازطرفی شاید مهم‌ترین تغییر جمعیت‌شناختی در طول سه دهه گذشته کاهش چشمگیر باروری در تمام مناطق دنیا بوده است. به موازات تحولات جمعیت‌شناختی در دنیا، ایران نیز تغییر جمعیتی گسترده‌ای را تجربه کرده است. طی سه دهه‌ی گذشته باروری به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد و با وجود نوسانات باروری، داده‌ها نشانگر کاهش باروری از سال ۱۳۶۵ به بعد است. تجربه گذار باروری در ایران بیانگر آن است که هرچند اتخاذ سیاست‌ها و اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده عامل مؤثری در سرعت کاهش باروری بوده است اما رفتارهای باروری مردم تحت تأثیر عوامل، شرایط و زمینه‌های دیگری شکل گرفته است که در تحلیل روندهای باروری همواره باید به آن توجه نمود. با بررسی دقیق نحوه نگرش جوانان در آستانه‌ی ازدواج (که والدین آینده جامعه خواهند بود) و زنان واقع در سنین باروری، نسبت به فرزند آوری و شناخت متغیرهای اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر این نوع نگرش‌ها می‌توان به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور برای تدوین سیاست‌های هوشمند افزایش باروری کمک نمود. هدف اصلی این تحقیق سنجش نگرش جوانان در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار واقع در سنین باروری (۱۵‑۴۹ساله) نسبت به تعداد مطلوب فرزندان و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن است.

ادامه مطلب