اخبار و رویدادها - آرشیو

میزگرد «سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تجربیات ایران و سایر کشورها، فرصت‌ها و چالش‌ها» همزمان با سیزدهمین کنفرانس آمار برگزار گردید.

همزمان با برگزاری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران، انجمن آمار ایران، صندوق جمعیت سازمان ملل و کمیته علمی کنفرانس آمار ایران، به مناسبت اجرای سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵، میزگرد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تجربیات ایران و سایر کشورها، فرصت‌ها و چالش‌ها را با هدف ‌آشنایی با روش‌های انجام سرشماری و ارایه تجربیات کشور ایران و سایر کشورها و همچنین بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دوم شهریورماه ۱۳۹۵ در دانشکده‌ی ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار نمود.

ادامه مطلب